ห้องสมุดสีเขียวโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Go to content

Main menu:
    โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะ...


    โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... 


       1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลโลก (World Citizen)ที่มีคุณภาพ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมมีความสามารถในการใช้...


1. พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
 ตาม มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ
 (Thailand Quality Award : TQA)โดย...

 
Back to content | Back to main menu